top of page

Ondernemingsgegevens

VOF LE'GIN'DARY
Terrasstraat 39

9400 Ninove

Email: info@legindary.be
Tel: +32 (0) 491 34 99 48

BTW 0685.959.254

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van VOF LE'GIN'DARY biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VOF LE'GIN'DARY moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VOF LE'GIN'DARY aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De leverings- en administratiekosten worden steeds afzonderlijk vermeld bij de afrekening van uw aankoop.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VOF LE'GIN'DARY is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VOF LE'GIN'DARY is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Artikel 4: Online aankopen
Via de webshop kan u geschenkbonnen aankopen voor de verschillende types arrangementen of afzonderlijke vespa verhuur.

  1. Wanneer u het gekozen type cadeaubon aangeduid hebt kan u deze in de winkelmand plaatsen.

  2. De winkelmand heeft een overzicht van de verschillende kosten.

  3. Voor het afrekenen dient u uw persoonsgegevens te bezorgen zodoende wij de cadeaubonnen correct kunnen versturen. Voor de verzending heeft u steeds volgende ontvangstmogelijkheden; Per post, per mail, of ophaling op de maatschappelijke zetel van VOF LE'GIN'DARY

  4. Bij het afrekenen krijgt u ook de verschillende betalingsmogelijkheden.

  5. Van zodra wij het bedrag op onze rekening krijgen zal de cadeaubon geleverd worden op de gewenste manier.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart

  • via overschrijving op rekeningnummer BE72 3632 2119 6416

 

VOF LE'GIN'DARY is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Bij de online webshop werken we samen met onze partner mollie.com. Deze partij zal ook uw gegevens bijhouden om uw betalingen te kunnen verwerken.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Leveringskosten:

Onze leveringskosten zijn duidelijk geformuleerd bij het afrekenen van de cadeaubonnen. Op dit moment is er nog geen overeenkomst afgesloten en is er dus ook geen discussie mogelijk.

Leveringstermijn:

Wij streven een leveringstermijn van 2 à 3 werkdagen na, na ontvangst van de tegoeden op onze rekening.  Indien de klant de aangekochte cadeaubon binnen een specifieke periode nodig heeft verzoeken we deze om eerst contact op te nemen met VOF LE'GIN'DARY

De leveringstermijn kan wijzigen naar aanleiding van verlofperiodes, stakingen van het postorderbedrijf..

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd per post geleverd in België. Via mail kan dit ook geleverd worden in Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland.

De levering gebeurt door een extern postbedrijf waarvoor de kosten doorgerekend worden.

Deze kosten worden steeds duidelijk aangegeven vooraleer u uw bestelling kan vervolledigen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VOF LE'GIN'DARY

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VOF LE'GIN'DARY was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VOF LE'GIN'DARY

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VOF LE'GIN'DARY te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel : Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VOF LE'GIN'DARYbeschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudtVOF LE'GIN'DARY  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, VOF LE'GIN'DARY respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VOF LE'GIN'DARY, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ons.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan onze partners alsook voor de verwerking van uw betalingen.

VOF LE'GIN'DARY houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@legindary.be

 

 Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij maken gebruik van  ‘First party cookies’ als ook Third Party cookies’ [Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VOF LE'GIN'DARY om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden VOF LE'GIN'DARY

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken naar keuze van VOF LE'GIN'DARY bevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN
bottom of page