top of page

Ondernemingsgegevens

VOF LE'GIN'DARY
Terrasstraat 39

9400 Ninove

Email: info@legindary.be
Tel: +32 (0) 491 34 99 48

BTW 0685.959.254

Artikel 1: De partijen

Bij de plaatsing van de reservatie en/of in gebruik name van de Vespa’s verklaart de huurder en elke Vespa bestuurder kennis te hebben genomen van de hierna volgende huurvoorwaarden en aanvaardt deze zonder voorbehoud.

 

De plaatser van de reservatie stelt zich onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de medebestuurders. Hij contracteert dan ook voor elk van hen.

De VOF Le’Gin’dary behoudt zich het recht voor om te vorderen t.a.v. verschillende partijen (huurder en/of medebestuurder(s)).

 

Is de huurder een rechtspersoon, dan dient gereserveerd te worden door de natuurlijke persoon die de rechtspersoon conform de statuten kan en mag vertegenwoordigen/binden. Zo niet, is de contracterende natuurlijke persoon persoonlijk gebonden t.a.v. de VOF Le’Gin’dary

 

Artikel 2: De overeenkomst - reservatie

De reservatie gebeurt schriftelijk via het formulier op de website. Deze reservatie kan enkel gebeuren na kennisname en goedkeuring van onze algemene voorwaarden.

Na reservatie bekom je een bevestigingsmail dat het contract gesloten is, dit onder de aanvaarde voorwaarden.

Tevens worden de betalingsmodaliteiten bevestigd in de bevestigingsmail

Er wordt een kopie van de algemene voorwaarden nogmaals per mail verstuurd.

Volledigheidshalve zal er bij ontvangst van de Vespa’s nog een exemplaar getekend en overhandigd worden.

Tevens ontvangt U een verzoek tot betaling.

 

De reservaties gebeuren op basis van vaste tijdstippen (uurregeling tijdstippen zie www.legindary.be).

U dient zich strikt aan de gemaakte tijdstippen te houden, er kunnen ook geen verlengingen bekomen worden wanneer de voertuigen laattijdig worden opgehaald. Enkel mits duidelijke voorafgaande afspraken kan van de uurregeling afgeweken worden. Hiervan zal een afzonderlijk document worden opgesteld.

 

Indien de huurder/bestuurder zich niet aan de gemaakte uren houdt, zal de VOF Le’Gin’dary

25,- euro per begonnen half uur vertraging aanrekenen, te rekenen vanaf 30 minuten na het voorziene eind uur van de huurperiode.

Het niet terug inleveren van het gehuurde voertuig, zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen.

 

 

De reservaties slaan enkel op verhuring binnen België. Bij uitdrukkelijk akkoord, kunnen de voertuigen ook buiten België verhuurd worden, doch dan dienen de landen die bezocht zullen worden uitdrukkelijk ook te worden doorgegeven voor de verzekeringsmaatschappij. De bepalingen van het verzekeringscontract zullen dienaangaande strikt moeten nageleefd worden. Deze zullen meegedeeld en onderschreven worden door de huurder. Bij niet naleving zal deze integraal en hoofdelijk aansprakelijk zijn.

 

Artikel 3: Betaling

Particulieren

Bij reservatie dient er een voorschot van 50% te worden betaald. De reservatie is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. Het resterende huurbedrag en waarborg worden betaald ten laatste op de dag zelf (inclusief BTW), cash of via bancontact.

 

Bedrijven/vereniging/groepen/gebruik events

Dienen het totale huurbedrag uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum te betalen (inclusief BTW).

De waarborg dient eveneens minstens 2 weken voor de huurdatum voldaan te worden (zo via overschrijving) of de dag zelf (cash).

De reservatie is pas definitief na ontvangst van de overeengekomen bedragen, tenzij anders vermeld via de bevestigingsmail die u krijgt na reservatie.

 

Artikel 4: Verplichte documenten
Via de webshop kan u geschenkbonnen aankopen voor de verschillende types arrangementen of afzonderlijke vespa verhuur.

  1. Wanneer u het gekozen type cadeaubon aangeduid hebt kan u deze in de winkelmand plaatsen.

  2. De winkelmand heeft een overzicht van de verschillende kosten.

  3. Voor het afrekenen dient u uw persoonsgegevens te bezorgen zodoende wij de cadeaubonnen correct kunnen versturen. Voor de verzending heeft u steeds volgende ontvangstmogelijkheden; Per post, per mail, of ophaling op de maatschappelijke zetel van VOF LE'GIN'DARY

  4. Bij het afrekenen krijgt u ook de verschillende betalingsmogelijkheden.

  5. Van zodra wij het bedrag op onze rekening krijgen zal de cadeaubon geleverd worden op de gewenste manier.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via bankkaart

  • via overschrijving op rekeningnummer BE72 3632 2119 6416

 

VOF LE'GIN'DARY is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Bij de online webshop werken we samen met onze partner mollie.com. Deze partij zal ook uw gegevens bijhouden om uw betalingen te kunnen verwerken.

 

Artikel 5: Gevolgen bij onvolledige reservaties

VOF Le’Gin’dary kan onder geen enkel beding verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gesteld voor de annulatie van onvolledige reserveringen.

Zij kan niet gehouden zijn tot het vergoeden van rechtstreekse, noch onrechtstreekse schade die hierdoor in hoofde van de huurder zou ontstaan.

 

Artikel 6: Annulatie

Annulatie kan enkel schriftelijk (per mail)

Tot 1 week voor de gereserveerde periode, wordt 50% van het totale factuurbedrag als schadevergoeding geïnd/ingehouden.

Minder dan 1 week voor de reservatieperiode of bij “afwezigheid” op de afgesproken datum, blijft het volledige bedrag ingehouden en/of opeisbaar.

Indien er maar enkele Vespa’s geannuleerd worden, dan zal een schadevergoeding van 30% van het bedrag per Vespa verschuldigd zijn.

Zo er minder dan 1 week voor de gereserveerde periode enkele Vespa’s geannuleerd worden, blijft het volledig bedrag verschuldigd.

 

Kan de tocht niet doorgaan wegens slecht weer of bewezen overmacht in hoofde van de huurder/groep/bedrijf te beoordelen door VOF Le’Gin’dary zelf, in samenspraak met de huurder, dan zal de reeds betaalde som omgezet worden in tegoed, te gebruiken tot één jaar na datum van uitschrijven.

 

Bij picknicks kan de Vesparit zelf omgezet worden in een tegoed, maar niet de picknicks. Deze dienen altijd betaald/afgehaald te worden.

 

Annulatie, te wijten aan een vergissing/fout/overmacht (technisch mankement aan een voertuig, ongeval, … in hoofde van de VOF Le’Gin’dary, geeft enkel recht op teruggave van de reeds betaalde sommen. Nooit op een andere vergoeding, geldelijk of andere, voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse annuleringskosten/schade die annulering van de Vespa verhuur voor de particulier/groep/het bedrijf met zich zou mee brengen.

 

Ook al werd de reservering voor hotel, restaurant, andere nevenactiviteiten, … via de verhuurder gemaakt. De huurder/bestuurder blijft gehouden tot het betalen van alle schade en onkosten die uit annuleringen zouden voortvloeien. Heeft de verhuurder nevenboekingen moeten doen, dan kan zij evenmin aangesproken worden voor schade, kosten, … voortvloeiend uit de annulering door derden van deze nevenboekingen.

 

Artikel 7: Gebruik van het voertuig

De huurder/bestuurder verbindt zich ertoe om het voertuig voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken, alsook om zich van aangepaste kledij te voorzien (slippers, hoge hakken en sandalen zijn af te raden, een zonnebril verhoogt het rijcomfort, de gevoelstemperatuur ligt tijdens het rijden lager dan de effectieve buitentemperatuur, hou daar rekening mee)

 

De voertuigen zijn voorzien van een 50 cc motor en gaan maximaal 45km/u. Voor het vertrek wordt een technische toelichting van het gebruik van het voertuig gegeven. De bestuurder dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, alsook in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs cat. B of A3. Voor rijbewijzen uitgeschreven na april 2013, dient da AM-code op de achterzijde aangeduid te zijn.

 

Alle bestuurders dienen zich te houden tot de verkeersregels en de wegcode.

 

Bijzitters dienen minimum 8 jaar te zijn (zonder kinderzitje) en vanaf 3 tot en 8 jaar met kinderzitje (verplicht). Kinderen dienen ook ten alle tijde drager te zijn van een goedgekeurde helm en moeten met hun voeten aan de voetsteunen kunnen. Als bestuurder dien je, om kinderen te vervoeren minimum 21 jaar te zijn.

 

Bij het vertrek zal van elke bestuurder/bijzitter een kopie van het rijbewijs en de ID kaarten genomen worden. Heb deze documenten dus mee!

De voorschriften van de wegcode of andere toepasselijke regels (zoals: regels inzake motorvoertuigen categorie B= O.a. binnen de gebouwde kom op de rijbaan rijden, … gebruik van richtingsaanwijzer bij afslaan, koplampen aan (ook overdag), …) moeten te alle tijde gevolgd worden.

 

De huurder is verantwoordelijk/aansprakelijk voor alle boetes en eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende, straffen, schade, vervolgingen, kosten verzekering/gerechtelijke verdediging. Deze zullen op de huurder en/of bestuurder in kwestie verhaald worden en integraal te zijnen/haren laste vallen. Bijkomend zal een administratieve kost van 25,- euro(excl. BTW) aangerekend worden.

 

Bij het vertrek is elk voertuig voorzien van de nodige boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer,.. Deze zaken dienen in onberispelijke staat opnieuw te worden binnengebracht.

Helmen worden voorzien door VOF Le’Gin’dary.

Schade daaraan zal tevens op de huurder/bestuurder verhaald worden en desgevallend in mindering van de borg gebracht worden.

 

De bestuurder/huurder blijft eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk  voor de vervoerde personen, ook als deze de toegelaten normen overschrijden.

Het is de huurder/bestuurder niet toegestaan om onze voertuigen te combineren met andere voertuigen van collega verhuurders, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen huurder, verhuurder en VOF Le’Gin’dary
Bij het niet melden of verzwijgen heeft VOF Le’Gin’dary  het recht om de reservatie vroegtijdig te beëindigen. Bovendien zal hiervoor een bedrag aangerekend worden van 500,00 euro.

 

Het is de bestuurder/huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd. Noch om het slepen, duwen, te gebruiken voor goederen- of personenverkeer(betalend).

 

Er mogen geen stickers aangebracht worden (van gelijk welke aard ook).

 

Het is ten strengste verboden te roken tijdens het rijden met de Vespa’s.

 

Om hygiënische redenen is het dragen van een haarnetje verplicht tijdens het dragen van de helmen.

 

De helmen en GPS moeten op de genomen rustplaatsen of tussenstops opgeborgen worden in de daarvoor bestemde opslagruimte.

 

Wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder bij aanvang van de huur onder invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen, zal de verhuur niet toegestaan worden.

 

Ook tijdens de huur mag overmatig gebruik van alcohol of andere substanties niet gecreëerd worden. Bij overtredingen waarbij verzwarende omstandigheden zijn vastgesteld door de verbaliserende overheid, zal er integraal verhaal uitgeoefend worden op de betrokkene door VOF Le’Gin’dary inzake de uitgaven die gedaan werden in de onderschreven verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’, afgesloten door VOF Le’Gin’dary.

 

De huurder/bestuurder zal enkele verharde en geasfalteerde wegen gebruiken.

Hij/zij zal geen andere personen gedurende de hele duur van de huur met het voertuig laten rijden. VOF Le’Gin’dary kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld zo deze regels niet nageleefd worden.

 

Het is de huurder/bestuurder ten strengste verboden om zelf aan het voertuig te sleutelen en/of het voertuig door een derde te laten herstellen. Dit op gevaar van aansprakelijkheid. Bij defect, lekke band, … neem contact op met het nummer 0491/349948 of 0477/286676; Daarna volgen verdere instructies die strikt nageleefd moeten worden.

 

De voertuigen worden bij aanvang van de rit aangeleverd met voldoende brandstof. Het is de bestuurder of huurder niet toegelaten zelf brandstof aan te vullen.

 

 Artikel 8: Huur van accessoires

U ontvangt bij VOF Le’Gin’dary een GPS, helm met communicatiesysteem, extra beveiligingsslot, kinderzitje en voetsteuntjes.

VOF Le’Gin’dary behoudt zich het recht toe het bedrag van gehuurde accessoires volledig aan de huurder/bestuurder aan te rekenen bij diefstal of totaal verlies of de daaraan aangebrachte schade.

Verlies/ diefstal/ beschadiging van GPS: 400 euro

Verlies/ diefstal/ beschadiging van communicatiesysteem: 250 euro.

Verlies/ diefstal/ beschadiging van helm (HJC merk) : 300 euro

Verlies/ diefstal/ beschadiging van kinderzitje: 150 euro

Verlies/ diefstal/ beschadiging van alarm handrem: 90 euro

 

Artikel 9: Waarborg en schades

De huurder en de overige bestuurders van de Vespa’s zijn aansprakelijk – minstens voor het niet door de verzekering gedekte gedeelte – voor alle schade ten gevolge van diefstal, verlies en/of verduistering alsmede voor alle overige schade, hoe ook veroorzaakt, welke aan de gehuurde Vespa’s en aan derden is toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de huurder of de overige bestuurders, diens lijfgoederen en/of derden, hoe ook ontstaan.

Voor teambuildings of events kan er inzake aansprakelijkheid wel vooraf schriftelijk een uitzondering voor worden bekomen. De ondertekenaar van het contract zal zich dan wel persoonlijk verantwoordelijk stellen voor de gebruikers van de voertuigen

Alle Vespa’s zijn geldig verzekerd in de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid met een franchise van €1000. Deze franchise is door de bestuurder zelf te betalen.

Alle schade berokkend aan de Vespa,  door een val of aanrijding, zal verhaald worden op de  huurder/ bestuurder  van de beschadigde Vespa.

Bij diefstal, verlies of volledige vernieling is de huurder aansprakelijk voor de totale en reële schade aan de Vespa’s voor zover deze niet gedekt is door de verzekering. De schade door huurderving is daarin niet begrepen en kan derhalve extra gevorderd worden.

Bij niet dekking kan er niet op VOF Le’Gin’dary verhaald worden. De verhuurder is onder geen enkel beding zelf verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade die tijdens de periode door de bestuurder aangebracht wordt aan derden en/of aan zichzelf of aansprakelijk voor beschadiging/verlies van persoonlijke bezittingen van de huurder/bestuurders. Ook al spruit deze schade voort uit technische defecten,… van het voertuig, wat ook de oorzaak van het defect is.

VOF Le’Gin’dary is evenmin aansprakelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.

 

De huurder/bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het stallen ( op de centrale steunvoet op een vaste ondergrond) en parkeren van het voertuig op een veilige en zichtbare plaats en het slotvast achter te laten.

 

Bovenop de huurprijzen, wordt een waarborg van 300,- euro per Vespa aangerekend. De waarborg die voor de voertuigen betaald wordt dekt de kost bij verdwijning diefstal of totaalverlies van de Vespa en toebehoren niet.

De waarborg van 300 euro zal ter plaatse betaald worden.

 

Voor groepen/firma’s/verenigingen geldt een maximum borg van 1500,- euro.

De waarborg wordt via overschrijving of cash betaald en wordt uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de verhuring terug betaald.

 

Voor vertrek wordt een check-up van de Vespa gedaan in het bijzijn van alle betrokken partijen. De Vespa’s dienen zich in dezelfde staat als waarin ze zich tijdens de check-up bevonden, terug te worden afgeleverd op de plaats van vertrek (tenzij andersluidende uitdrukkelijk afwijkende afspraken).

 

 

Wanneer zich tijdens de rit een mankement of ongeval voordoet dient de huurder/bestuurder :

-de verhuurder onmiddellijk te verwittigen op 0491/34 99 48. Er zal zo snel als mogelijk

 opgetreden worden ;

-en (bij ongeval) de verbalisanten. Er dient aangifte te worden opgemaakt.

 De huurder en/of bestuurder in kwestie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op te stellen proces verbalen.

Bij aankomst worden de voertuigen opnieuw gecontroleerd;

– Zichtbare schade (o.a. ontbrekende onderdelen, schade aan binnen- of buitenkant, diefstal van onderdelen, franchise van de verzekering,…) wordt

van de waarborg in mindering gebracht. De schade die de borg zou overstijgen, wordt integraal op de huurder verhaald.

– Verborgen schade, die pas n.a.v. de grondige controle opduikt (zoals – niet-limitatief opgesomd – o.a. kosten van reparatie aan de motor en/of de mechaniek ten gevolge van een slecht/verkeerd gebruik van de huurder, kosten van foutief gebruiken, …) zal eveneens op de huurder verhaald worden.

– Opzettelijk verzwegen schade (zowel zichtbare als onzichtbare schade) bij inlevering wordt

gesanctioneerd met 100,- euro extra kost per schadepost, bovenop de herstelkost.

Bij schade is sowieso steeds een extra administratieve kost van 75,- euro per Vespa verschuldigd.

 

VOF Le’Gin’dary behoudt zich het recht voor om de borg zolang in te houden tot de factuur van herstelling er is of tot na de uitspraak van de bevoegde rechtbank of tot na het standpunt van de verzekeringsmaatschappij.

VOF Le’Gin’dary behoudt zich tevens het recht voor om de integrale inkomstenderving gedurende de periode van niet-beschikbaarheid van het voertuig (de voertuigen) in kwestie te verhalen op de schadeverwekker.

Zij zal deze inkomstenderving bewijzen aan de hand van verzoeken tot reservatie die zij dient af te zeggen (hetzij van één of enkele individuen, hetzij van een hele groep).

De schade wordt steeds hersteld bij een officiële dealer, aangesteld door de verhuurder.

Deze zal binnen de 14-dagen vanaf de inlevering een schadebestek overmaken aan de verhuurder die dit bestek per kerende aan de huurder zal bezorgen.

De huurder heeft 7 werkdagen de tijd zich schriftelijk akkoord of niet akkoord te verklaren.

Geen reactie binnen deze termijn, betekent een stilzwijgend akkoord met het bestek. De vordering is daarna  uitvoer- en/of opeisbaar.

Niet-akkoord zal steeds gepaard gaan met een ernstig tegenbestek, afgeleverd door een expert, op eigen kost van de klant.

Elk ander niet-akkoord is ongegrond en staat gelijk met een akkoord waarna de vordering uitvoer- en/of opeisbaar is.

Bij een gemotiveerd niet-akkoord, heeft VOF Le’Gin’dary de keuze om hetzij alsnog een akkoord te bewerkstelligen, hetzij de zaak aan een derde expert voor te leggen, hetzij de zaak voor de bevoegde rechtbank te brengen.

De huurder is tevens volledig aansprakelijk voor diefstal en/of schade aangebracht door derden.

 

 Artikel 10: Gerechtelijke stappen - bevoegde rechtbank

Worden de voertuigen na het verstrijken van de huurperiode niet teruggebracht of zijn er betwistingen dan geeft dit aanleiding tot gerechtelijke stappen.

Alle gerechtelijke stappen zullen gezet worden voor de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijke arrondissement vrij te kiezen door VOF Le’Gin’dary.

 

HUURVOORWAARDEN
bottom of page