top of page
  • Facebook

Art. 1. Algemeen
Art. 1.1. LE'GIN'DARY VOF respecteert uw privacy


Bij LE'GIN'DARY VOF vinden we je privacy belangrijk. LE'GIN'DARY VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Daarom verzamelen we bij LE'GIN'DARY VOF niet zomaar persoonlijke gegevens en willen we vooral transparant communiceren over wat we met jouw persoonlijke gegevens doen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LE'GIN'DARY VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​​​

Art. 1.2. Wie is LE'GIN'DARY VOF?​

LE'GIN'DARY VOF heeft haar maatschappelijke zetel te Terrasstraat 39 te 9400 Appelterre en is geregistreerd in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0685.959.254.  LE'GIN'DARY VOF treedt op als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, en beheert de volgende website(s) en platform(en):​ https://www.legindary.be/ 

​Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens of via info@legindary.be.

Art. 1.3. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens ?​

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het kan gaan om de naam en contactgegevens van een persoon, een geboortedatum, een foto en elk ander gegeven dat gekoppeld is of kan worden aan een natuurlijk persoon, waaronder bijvoorbeeld het e-mailadres, telefoonnummer (zelfs het telefoonnummer van het werk), polisnummer of inlogcode. ​

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens tot en met vernietiging.​

Art. 1.4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

LE'GIN'DARY VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen van de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.​

Art. 2. Verzamelde persoonsgegevens, doel en duur van de verwerking​​
Art. 2.1. Wanneer je onze website bezoekt​


Je kan de website(s) van LE'GIN'DARY VOF bezoeken zonder registratie en zonder ons bepaalde gegevens zoals bv. je naam te verstrekken. We maken wel gebruik van cookies op onze website. Je moet deze cookies niet aanvaarden, behalve de cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website. Je vindt daarover meer informatie in ons cookiebeleid.​

Art. 2.2. Als je ons contacteert via e-mail of een vraag stelt via andere weg ​

Als je ons opbelt of e-mailt met een vraag of ons bv. een visitekaartje geeft, dan deel je ons wellicht ook persoonsgegevens mee (zoals je naam en voornaam en e-mail adres). Deze gegevens gebruiken we om te kunnen antwoorden op jouw vraag en om een eventuele samenwerking te onderzoeken. We bewaren deze gegevens voor een periode van maximum 5 jaar.​

Art. 3. Hoe beveiligen we je gegevens?​

Je mag gerust zijn: we doen wat nodig is om jouw persoonlijke gegevens ook echt persoonlijk te houden! Daarom nemen we passende beveiligingsmaatregelen, die zowel technisch (bv. SSL waar mogelijk) als organisatorisch (bv. doelgebonden toegangsbeveiliging) van aard zijn. 

Art. 4. Geven we anderen toegang tot je gegevens?​

De website(s) van LE'GIN'DARY VOF kan links naar en van andere websites van derden bevatten. Indien je naar een gekoppelde site gaat, hou er dan rekening mee dat de derde partij haar eigen privacy beleid heeft. Gelieve dit privacy beleid te raadplegen voordat je persoonsgegevens overdraagt aan dergelijke derden.

LE'GIN'DARY VOF zal je gegevens nooit verkopen aan een andere partij! We kunnen derde partijen wel toegang geven tot jouw gegevens in de volgende omstandigheden:​

We maken gebruik van de diensten van bepaalde verwerkers, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden, voor IT-beveiliging en websiteonderhoud. LE'GIN'DARY VOF heeft met elk van deze dienstverleners die als verwerkers voor ons optreden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten die hen verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid en overeenkomstig onze instructies. 

Persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan enige ontvanger die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval zorgt LE'GIN'DARY VOF wel voor passende waarborgen (zoals o.a. het anonimiseren van de persoonsgegevens) en wordt er met de betreffende partner een modelcontract getekend van de Europese Commissie waardoor deze gehouden wordt aan de strenge eisen die door Europe opgelegd worden. Enkel onder die strikte voorwaarden zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden.

De belangrijkste verwerkers waar we mee samenwerken zijn: (i) Google, (ii) Stripe, (iii) Wix 

Als we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met bepaalde autoriteiten of als we gegevens moeten delen om te voldoen aan een verzoek van de overheid, zullen we de gegevens waar de autoriteiten om vragen met hen delen, waaronder eventueel jouw persoonsgegevens. Als een andere rechtspersoon zou samensmelten met LE'GIN'DARY VOFof haar activiteiten zou overnemen, krijgt die andere rechtspersoon ook toegang tot jouw persoonsgegevens. Die andere rechtspersoon neemt dan alle verplichtingen uit dit privacybeleid over.​

Art. 5. Hoe wordt er omgegaan met beeldmateriaal?​

LE'GIN'DARY VOF springt zorgvuldig om met foto’s en video.​

Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt de vereniging toestemming. Die kan expliciet zijn (door het ondertekenen van een document). Daarnaast bestaan er uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is (bv. een groep mensen).​

LE'GIN'DARY VOF kan op het evenement ook foto’s en video maken. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de facebookpagina, website, sfeerreportages, archief, promomateriaal.​

Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met LE'GIN'DARY VOF via info@legindary.be

Art. 6. Wat als er iets misloopt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?​

De regels rond GDPR leggen op dat bij een ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen dit binnen de 72 uur aan alle betrokkenen moet worden gemeld. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen. ​

Daarnaast zal er ook aangifte gedaan worden bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming volgens de daarvoor voorziene wettelijke procedures.​

Tenslotte stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.​

Art. 7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens​

Je hebt te allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.​

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij aan jou vragen om je te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Wanneer jouw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van het gerechtvaardigd belang van LE'GIN'DARY VOF kan je steeds bezwaar maken tegen deze verwerking. Een bezwaar indienen kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via mail naar info@legindary.be

Indien je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven heb je eveneens het recht om deze toestemming in te trekken.
De handelingen die LE'GIN'DARY VOF voor deze intrekking heeft gesteld, blijven geldig.

Intrekking van toestemming kan door een schriftelijke, gehandtekende en gedateerde melding via e-mail naar info@legindary.be vergezeld van een kopij van uw identiteitskaart ter identificatie.

Je mag ons bij klachten of vragen altijd contacteren. Contacteer ons dan onmiddellijk per post (LE'GIN'DARY VOF, Terrasstraat 39 te 9400 Appelterre of per e-mail (info@legindary.be). We doen ons uiterste best om al je vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en we staan altijd open voor feedback.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be).​

Art. 8. Wijziging privacy statement​

LE'GIN'DARY VOF kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.​

De laatste wijziging gebeurde op 01 april 2022. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail via info@legindary.be als u deze wilt raadplegen.Online-inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims inzake schade veroorzaakt door het gebruik van eender welke verstrekte informatie, inclusief onvolledige of onjuiste informatie, zullen bijgevolg worden verworpen. Elk aanbod is niet-bindend en zonder verplichting. Gedeeltes van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle aanbiedingen en alle informatie, kunnen gedeeltelijk of compleet gewijzigd worden door de auteur zonder aparte aankondiging.

Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor wat voor inhoud dan ook waarnaar gelinkt of verwezen wordt op deze pagina’s, tenzij hij zich ten volle bewust is van illegale inhoud en in de mogelijkheid verkeert de bezoekers van zijn site te verhinderen om de desbetreffende pagina’s te zien. Als er schade wordt opgelopen bij het gebruik van de hier gepresenteerde informatie kan alleen de auteur van de desbetreffende pagina’s verantwoordelijk worden gesteld, niet diegene die een link naar deze pagina’s heeft voorzien. De auteur is voorts niet verantwoordelijk voor eender welke posts of berichten die gepubliceerd worden door de gebruikers van discussieplatforms, guestbooks of mailinglijsten die op die pagina voorzien zijn.

Copyright

De auteur heeft de intentie om geen met copyright bezwaard materiaal te gebruiken voor deze publicatie. In het geval van een onmogelijkheid terzake zal hij het copyright van het respectieve voorwerp vermelden. Copyright berust op eender welk door de auteur gecreëerd materiaal. Het dupliceren of gebruiken van grafische voorstellingen, geluid of tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan, tenzij hiervoor het akkoord is gegeven door de auteur.

Privacypolitiek

Als de mogelijkheid wordt gegeven tot de input van persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, naam, adressen), dan gebeurt de input van deze data geheel vrijwillig. Het gebruik en de betaling van elke aangeboden dienst is toegestaan, als en voor zoverre technisch mogelijk en aanvaardbaar, zonder specificatie van wat voor persoonlijke data dan ook of onder specificatie van anonieme data of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummer en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden. Overtreders die ongewenste spamberichten versturen zullen bestraft worden.

Wettelijke kracht van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als integraal deel uitmakend van de internetpublicatie waarnaartoe je werd doorverwezen. Als gedeeltes of individuele formuleringen van deze tekst niet wettelijk of niet correct zijn, dan heeft dat geen enkele invloed op de inhoud of de geldigheid van de andere gedeeltes.

PRIVACY IS BELANGRIJK
bottom of page